Innovationsplattform för framtidens vård

Syftet med ”Innovationsplattform för framtidens vård” är att fördjupa debatten om sjukvårdens framtid, låsa upp potentialen i nya vetenskapliga och farmakologiska landvinningar samt i dialog arbeta fram goda idéer om hur framtidens hälso- och sjukvård ska se ut.

Vår vision är att i dialog arbeta fram goda idéer och konkreta policyinspel som underlag för hur framtidens hälso- och sjukvård ska utvecklas.

 En del av arbetet med innovationsplattformen har skett i form av fyra dialogmöten med olika intressenter och experter. Dessa ägde rum under år 2015 och 2016.

  • Idékatalog för utmaningarna med framtidens vård – Ladda ner
  • Framtidens vård – Läs mer
  • Samhällstrender och innovation – Läs mer
  • Framtidssäkrad sjukvård  Läs mer 
  • Summering och policyförslag – Läs mer

Samverkan – Nyckeln till framgång

Den 29 november samlades vi tillsammans med en rad ledande företrädare för svensk hälso- och sjukvård i ett rundabordssamtal kring förutsättningarna för att optimera och ta tillvara på befintlig digital infrastruktur. Samt hur samverkan mellan olika aktörer spelar en viktig roll för att lyckas med digitaliseringen av vården och för att skapa rätt förutsättningar för att Sverige ska bli en ledande forskningsnation för nya och avancerade terapier.

Idékatalog för utmaningarna med framtidens vård

Idékatalogen sammanfattar de samtal och möten som ägt rum under det senaste året och som rapporterats under Innovationsplattformen. Idékatalogen presenterades i Almedalen för en vidare diskussion om hur vi möjliggör att svenska patienter får snabbare tillgång till nya och innovativa läkemedel.

Tidigare möten

Samhällstrender och innovation

Den 18 november 2015 hölls en andra rundabordsdiskussion kring viktiga trender och samhällsförändringar som påverkar vårdens innehåll och organisering, men också patientens roll i sjukvården. Vilka omställningar och nya perspektiv krävs för såväl att tillvarata nya möjligheter som för att undvika hinder och problem?

Framtidens vård

I september 2015 samlades en rad ledande företrädare för svensk hälso- och sjukvård för en första rundabordsdiskussion kring frågorna: De två observationer som kom fram under mötet var dels vikten av en välutvecklad och välfungerande kompetensutveckling och kompetensförsörjning i vården samt hur en skräddarsydd och personcentrerad vård skapar nya utmaningar för svensk sjukvård.

Framtidssäkrad sjukvård

Den 11 februari 2016 samlades en rad ledande företrädare för svensk hälso- och sjukvård för en tredje rundabordsdiskussion kring hur nya och innovativa läkemedel snabbare kan komma patienterna till godo. Idag är vägen lång från det att ett nytt läkemedel forskats fram, till dess att det börjar användas inom sjukvården. Går det att hitta nya modeller och angreppssätt för att patienterna ska få tillgång till nya mediciner i ett tidigare skede och samtidigt skapa bättre hälsoekonomiska verktyg för att utvärdera läkemedlens effektivitet?

Summering och policyförslag

Den 25 april 2016 samlades en rad ledande företrädare för svensk hälso- och sjukvård för en fjärde rundabordsdiskussion kring vilka framgångsstrategier som kan stärka Sverige som en ledande nation avseende såväl högklassig sjukvård för patienterna som tillväxt inom life science-sektorn. I detta fjärde rundabordssamtal inom ramen för initiativet Innovationsplattform för framtidens vård, kommer vi ta avstamp i såväl medicinska som samhällsmässiga förändringar och diskutera förslag till lösningar för några av de utmaningar som svensk sjukvård står inför.